Algemene voorwaarden & privacybeleid

 1. Beroepsgeheim
  De therapeut heeft een wettelijk beroepsgeheim en geheimhoudingsplicht en zal derhalve geen informatie van en over cliënten met derden delen, zonder toestemming van ouder(s) en kind (vanaf 12 jaar).
  De therapeut heeft het recht deze geheimhoudingsplicht te doorbreken indien de ontwikkeling of veiligheid van het kind door omstandigheden binnen of buiten het gezin ernstig wordt bedreigd.

  Ten behoeve van behoud en bevordering van haar deskundigheid, neemt de therapeut regelmatig deel aan intervisiebijeenkomsten, waarin situaties van cliënten geanonimiseerd kunnen worden besproken met enkele collega-therapeuten. Alle deelnemers aan de intervisie zijn gebonden aan hun beroepscode van geheimhouding, zorgvuldigheid en integriteit.

 1. Privacyregels AVG
  Praktijk Kindertijd houdt zich aan de Europese privacyregels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat de persoonlijke gegevens die ouders en kinderen aan de therapeut verstrekken, uitsluitend worden gebruikt om het therapietraject goed af te stemmen op hun vragen en wensen. De therapeut zal alleen die persoonsgegevens vastleggen die zij noodzakelijk acht voor een goed therapietraject.

  Met het ondertekenen van de behandelovereenkomst gaan ouder(s) en kind (vanaf 12 jaar) ermee akkoord dat hun persoonlijke gegevens door de therapeut worden gebruikt ten behoeve van een goede uitvoering van het hulpverleningsplan.
  Alle persoonsgegevens die ouders en kinderen verstrekken, mogen alleen met toestemming van ouder(s) en kind (vanaf 12 jaar) door de therapeut met derden worden gedeeld of besproken (zoals de gemeente, huisarts, leerkracht of andere hulpverlener). Ouders en kinderen mogen deze toestemming op elk moment weer intrekken.

  De therapeut zal persoonlijke informatie die kinderen haar toevertrouwen alleen met de ouder(s) delen na toestemming van het kind, tenzij zij van mening is dat het in het belang van het kind is om de vertrouwelijkheid te doorbreken. De therapeut zal dan, indien mogelijk, eerst met het kind bespreken welke informatie zij wanneer en op welke manier met de ouder(s) zal delen, en of het kind daar bij wil zijn.

  Praktijk Kindertijd beheert haar cliëntgegevens op een veilige manier op haar pc, met goede beveiligingssoftware. Op papier gemaakte aantekeningen worden in een gesloten kast bewaard.
  De cliëntdossiers worden maximaal 20 jaar bewaard, conform de Jeugdwet.
  Cliënten hebben het recht om eerder een verzoek te doen tot vernietiging van hun dossier, waar de therapeut binnen 3 maanden gehoor aan dient te geven.
  Cliënten hebben tevens recht op inzage in en/of een kopie van hun dossier, bijv. om dit mee te nemen naar een andere zorgverlener.

  De therapeut verstuurt e-mails met persoonlijke cliëntgegevens beveiligd, met behulp van een wachtwoord.

 

 1. Klachtrecht
  Praktijk Kindertijd heeft zich te houden aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). We gaan er niet vanuit, maar mocht u een klacht hebben over enig handelen of nalaten van de therapeut, dan dient eerst geprobeerd te worden deze in onderling overleg op te lossen. Lukt dit niet naar uw tevredenheid, dan heeft u het recht om uw klacht in te dienen bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) of bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG).

 2. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
  De therapeut is als zorgverlener wettelijk verplicht om zich aan deze meldcode te houden, opgesteld door de overheid. De meldcode geldt bij vermoedens of aanwijzingen van lichamelijke of emotionele mishandeling, verwaarlozing of seksueel misbruik van een kind of ouder. Binnen deze meldcode heeft een hulpverlener de mogelijkheid om contact op te nemen met Veilig Thuis: het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (AMHK). Voordat een eventuele melding wordt gedaan, bespreekt de therapeut dit eerst met de ouder(s) en zo mogelijk het kind.

 3. Verwijsindex
  Praktijk Kindertijd maakt gebruik van de Verwijsindex wanneer zij dit nodig acht. Dit is een landelijk computersysteem, ingesteld door de overheid, waarin hulpverleners de namen en geboortedata van kinderen en jongeren (tot 23 jaar) waarbij ze betrokken zijn, kunnen invoeren. Ook leerkrachten kunnen een kind of jongere waarover zij zich zorgen maken invoeren in de Verwijsindex.

  Het doel van de Verwijsindex is dat hulpverleners en leerkrachten die betrokken zijn bij een kind of gezin dat problemen heeft, dit van elkaar weten zodat zij hun hulp/begeleiding goed op elkaar kunnen afstemmen en geen dubbele of tegenstrijdige dingen doen. Dit verkleint de kans op fouten en risico's.

  De therapeut informeert ouder(s) en kind (12+) wanneer zij de naam en geboortedatum van het kind invoert in de Verwijsindex. Wanneer ouder(s) of kind geen toestemming geven voor vermelding in de Verwijsindex, heeft de therapeut het recht dit toch te doen als zij van mening is dat dit in het belang van de veiligheid of ontwikkeling van het kind is.

  In de Verwijsindex staat géén inhoudelijke informatie over een kind of gezin vermeld. De therapeut mag alleen inhoudelijke informatie over het kind/gezin delen met een andere hulpverlener, leerkracht of instantie na toestemming van ouder(s) en kind (12+).


6. Betalingsvoorwaarden

 1. De therapie wordt als jeugdhulp vergoed door de gemeenten Zutphen, Lochem, Brummen en Voorst. Of soms door een andere gemeente via een persoonsgebonden budget (pgb).
 2. Betaalt u de hulp zelf, dan ontvangt u na elke maand de betreffende nota’s, die u binnen 7 dagen dient te betalen.
 3. Indien u aanvullend verzekerd bent, dan kunt u de nota's mogelijk indienen bij uw zorgverzekeraar om een deel vergoed te krijgen (zie 'Vergoeding').
 4. Wordt de hulp betaald via een pgb, dan ontvangt u na elke maand de betreffende nota’s, die u (ondertekend) binnen 7 dagen dient door te sturen naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
 5. Bij niet-betaling wordt een betalingsherinnering verstuurd, die binnen 14 dagen dient te worden voldaan. Gebeurt dit niet, dan zal een incassomaatregel volgen, waarbij alle kosten voor rekening van de cliënt zijn.
 6. Bij een eventuele betalingsachterstand zal de therapie worden gestopt, totdat de openstaande rekening is betaald.
 7. Annuleert u een afspraak binnen 24 uur of niet, dan wordt een deel van de afgesproken tijd in rekening gebracht bij de gemeente en dus afgetrokken van het toegekende budget. Betaalt u de hulp zelf, dan wordt er
  1 uur bij u in rekening gebracht.