Home » Contact » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden & privacybeleid

1. Wettelijke overeenkomst
Praktijk Kindertijd valt onder de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). In de WGBO zijn de rechten en plichten van zowel cliënt als zorgverlener vastgelegd.
Conform de WGBO dienen (indien van toepassing) in principe beide ouders met gezag[1], als wettelijk vertegenwoordigers van hun kind, vóór aanvang in te stemmen met de therapie van hun kind[2]. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders, ook als zij zijn gescheiden, om elkaar te informeren en om toestemming te vragen.
Tevens wordt van de ouder(s) verwacht dat zij alle belangrijke informatie over het kind verstrekken, zodat de zorgverlener op een verantwoorde wijze kan (be)handelen.
Praktijk Kindertijd werkt met een behandelovereenkomst en een behandelplan, die tijdens het intakegesprek ondertekend worden.

[1] Dan wel de voogd(en).

[2] Kinderen van 12 jaar en ouder moeten instemmen met de therapie. Kinderen van 16 jaar en ouder mogen zonder toestemming van hun ouder(s) een behandelovereenkomst aangaan.

2. Inspanningsgarantie
De therapeut biedt een inspannings- maar geen resultaatgarantie. Zij zal haar werkzaamheden professioneel, zorgvuldig en integer verrichten, naar beste inzicht en vermogen. Zij verwacht van de ouder(s) dat ook zij zich zullen inspannen voor een zo best mogelijk resultaat, dat derhalve gezamenlijk tot stand komt. 

3. Beroepsgeheim
De therapeut heeft vanuit de WGBO (zie punt 1) een beroepsgeheim en geheimhoudingsplicht en zal derhalve geen informatie van en over cliënten met derden delen, zonder toestemming van ouder(s) en zo nodig kind.
Conform de beroepscode van de NFG heeft de therapeut het recht deze geheimhoudingsplicht te doorbreken, indien "ernstige misstanden of levensbedreigende situaties hem/haar tot spreken verplichten". In geval van twijfel kan de therapeut het tuchtrechtinstituut van de NFG raadplegen.
Ten behoeve van behoud en bevordering van haar deskundigheid, neemt de therapeut regelmatig deel aan intervisiebijeenkomsten, waarin de sessies met cliënten geanonimiseerd worden besproken met enkele collega-kindertherapeuten. Alle deelnemers aan de intervisie zijn gebonden aan hun beroepscode van geheimhouding, zorgvuldigheid en integriteit.

4. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De therapeut is als zorgverlener wettelijk verplicht om zich aan deze meldcode te houden, opgesteld door de overheid. De meldcode geldt bij vermoedens of aanwijzingen van lichamelijke of geestelijke mishandeling, verwaarlozing of seksueel misbruik van een kind of ouder.
Binnen deze meldcode heeft een zorgverlener de mogelijkheid om contact op te nemen met Veilig Thuis: het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (AMHK). Voordat een eventuele melding wordt gedaan, bespreekt de therapeut dit eerst met de ouder(s) en zo mogelijk het kind.

5. Privacyregels AVG
Praktijk Kindertijd houdt zich aan de Europese privacyregels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat de persoonlijke gegevens die ouders en kinderen aan de therapeut verstrekken, uitsluitend worden gebruikt om het behandeltraject goed af te stemmen op hun vragen en wensen.
De therapeut zal alleen die persoonsgegevens vastleggen die zij noodzakelijk acht voor een goed behandeltraject.

Met het ondertekenen van de behandelovereenkomst gaan ouder(s) en kind (vanaf 12 jaar) ermee akkoord dat hun persoonlijke gegevens door de therapeut worden gebruikt ten behoeve van een goede uitvoering van het behandelplan. Dit is conform de WGBO (zie punt 1).
Alle persoonsgegevens die ouders en kinderen verstrekken, mogen alleen met toestemming van ouder(s) en kind (vanaf 12 jaar) door de therapeut met derden worden gedeeld of besproken (zoals huisarts, leerkracht of andere hulpverlener). Ouders en kinderen mogen deze toestemming op elk moment weer intrekken.
De therapeut zal persoonlijke informatie die kinderen haar toevertrouwen alleen met de ouder(s) of derden delen na toestemming van het kind, tenzij zij van mening is dat het in het belang van het kind is om de vertrouwelijkheid te doorbreken. De therapeut zal dan, indien mogelijk, eerst met het kind bespreken welke informatie zij wanneer en op welke manier met de ouder(s) en/of derden zal delen, en of het kind daar bij wil zijn.

Praktijk Kindertijd beheert haar cliëntgegevens op een veilige manier op haar pc, met goede (beveiligings)software en -updates. Op papier gemaakte aantekeningen worden in een gesloten kast bewaard.
De cliëntdossiers worden bewaard conform de wettelijke bewaartermijn van 20 jaar.
Cliënten hebben op grond van de WGBO (zie punt 1) het recht om eerder een verzoek te doen tot vernietiging van hun dossier, waar de therapeut binnen 3 maanden gehoor aan dient te geven.
Cliënten hebben tevens recht op inzage in en/of een kopie van hun dossier, bijv. om dit mee te nemen naar een andere zorgaanbieder.
De therapeut verstuurt e-mails met persoonlijke cliëntgegevens beveiligd, met een wachtwoord.

6. Verwijsindex
Praktijk Kindertijd maakt zo nodig gebruik van de Verwijsindex. Dit is een landelijk computersysteem, ingesteld door de overheid, waarin hulpverleners de namen, adressen en geboortedata van kinderen en jongeren (tot 23 jaar) waarbij ze betrokken zijn, kunnen invoeren. Ook leerkrachten kunnen een kind of jongere waarover zij zich zorgen maken invoeren in de Verwijsindex.
Het doel van de Verwijsindex is dat hulpverleners en leerkrachten die bij een kind of gezin betrokken zijn dat problemen heeft, dit van elkaar weten, zodat zij hun hulp/begeleiding goed op elkaar kunnen afstemmen en geen dubbele of tegenstrijdige dingen doen. Dit verkleint de kans op fouten en risico's.
De therapeut informeert ouder(s) en kind (12+) wanneer zij naam, adres en geboortedatum van het kind invoert in de Verwijsindex. Wanneer ouder(s) of kind geen toestemming geven voor vermelding in de Verwijsindex, heeft de therapeut het recht dit toch te doen als zij van mening is dat dit in het belang van de veiligheid of ontwikkeling van het kind is.
In de Verwijsindex staat géén inhoudelijke informatie over een kind of gezin vermeld. De therapeut mag alleen inhoudelijke informatie over het kind/gezin delen met een andere hulpverlener, leerkracht of instantie na toestemming van ouder(s) en kind (12+).

7. Klachtrecht
Praktijk Kindertijd valt onder de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz).
We gaan er niet vanuit, maar mocht u een klacht hebben over enig handelen of nalaten van de therapeut, dan dient eerst geprobeerd te worden deze in onderling overleg op te lossen. Lukt dit niet naar uw tevredenheid, dan heeft u het recht om uw klacht in te dienen bij de vertrouwenspersoon, klachtenfunctionaris of geschillencommissie van de NFG.

8. Betalingsvoorwaarden
- Woont u in de gemeente Zutphen, Lochem, Brummen of Voorst en heeft u een verwijzing voor de hulp ontvangen, dan declareert Praktijk Kindertijd de hulp rechtstreeks bij uw gemeente.
- Betaalt u de sessies zelf, declareert u ze bij uw zorgverzekering of maakt u gebruik van een persoonsgebonden budget (pgb), dan ontvangt u na elke sessie een nota, die u binnen 7 dagen dient te betalen.
- U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele declaratie bij uw zorgverzekeraar.
- Annuleert u een afspraak binnen 24 uur of niet, dan wordt € 60,- in rekening gebracht of gaat dit bedrag af van uw gemeentebudget.
- Bij niet-betaling wordt een betalingsherinnering verstuurd, die binnen 14 dagen dient te worden voldaan. Gebeurt dit niet, dan zal een incassomaatregel volgen, waarbij alle kosten voor rekening van de cliënt zijn.
- Bij een eventuele betalingsachterstand zal de therapie worden onderbroken, totdat aan de betalingsverplichting is voldaan.